Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady działania Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie zwanego dalej Centrum lub CWIO.
2. Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie jest jednostką, której działanie wspiera Miasto i Gmina Pleszew, w ramach zadania publicznego zleconego, w drodze konkursu Fundacji ANIMACJA z Pleszewa.
3. CWIO jest instytucją działającą na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o zasady pomocniczości, partnerstwa, efektywności, jawności, równego dostępu i suwerenności stron.
4. Centrum prowadzone jest przez Fundację ANIMACJA, ul. Bolesława Krzywoustego 3, 63- 300 Pleszew, która reprezentuje Prezes- Lucyna Roszak (+48664054396).
5. Nadzór nad Centrum sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.
6. Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie mieści się w budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, w Pleszewie.
7. Z Centrum mogą korzystać:
(1) organizacje pozarządowe mające swoją siedzibę na terenie Miast i Gminy Pleszew
(2) organizacje pozarządowe, które działają na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew,
(3) grupy nieformalne i samopomocowe mające swoją siedzibę w Gminie Pleszew, lub działające na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew.
(4) Jednostki samorządu lokalnego i instytucje im podlegające działające na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew.
8. Zasady korzystania z Centrum przez organizacje pozarządowe, oraz inne upoważnione podmioty, określa umowa użyczenia oraz niniejszy Regulamin.

II. Zadania Centrum

Do zadań Centrum należy:

1) udostępnianie sali konferencyjnej na spotkania, konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe itp.;
2) udostępnienie szafek na dokumenty organizacji i innych uprawomocnionych podmiotów;
3) prowadzenie poradnictwa, szkoleń oraz pomocy technicznej dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych;
4) zamieszczanie informacji o działaniach CWIO na stronie www.cwio.pleszew.pl
5) współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu nawiązywania kontaktów
w szczególności poprzez:
a) udostępnienie bazy organizacji pozarządowych,
b) organizację spotkań z przedstawicielami pleszewskich organizacji pozarządowych,
c) wymianę informacji i opinii organizacji, grup nieformalnych i samopomocowych w ramach organizowanych wydarzeń
6) organizacja szkoleń oraz prowadzenie doradztwa w sferze działalności organizacji pozarządowych;
7) udostępnienie organizacjom pozarządowym, na podstawie umowy użyczenia, lokali na spotkania związane z działalnością statutową nieodpłatną i odpłatną;
8) w zakresie m.in. podstawowej działalności organizacji w tym m.in. pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań oraz organizowanie konferencji i szkoleń z udziałem specjalistów z różnych sfer działalności III sektora;
9) promowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz stymulowanie powstawania nowych organizacji poprzez uaktywnianie potencjalnych liderów w środowiskach lokalnych;
10) promowanie działalności lokalnych organizacji pozarządowych na stronie www.cwio.pleszew.pl i prowadzenie kalendarza wydarzeń lokalnych
11) tworzenie przyjaznych warunków dla powstawania nowych inicjatyw społecznych
i rozwoju wolontariatu.

III. Zasady funkcjonowania Centrum

1. Struktura organizacyjna

1) Centrum kieruje Koordynator CWIO
2) Koordynator odpowiada za całokształt działalności Centrum i sprawuje nadzór nad jego bieżącą działalnością.
3) Prace organizacyjną i animacyjną z organizacjami wykonuje Animator Społeczny

2. Warunki Lokalowe

W skład Centrum wchodzą następujące lokale:
a) sala konferencyjna (na parterze) na maksymalnie 30 osób,
b) sala przejściowa na I piętrze (maksymalnie 20 osób)
c) pomieszczenie biurowe przeznaczone do koordynowanie działań CWIO przez Fundację ANIMACJA,
d) toalety (na parterze oraz I piętrze)
e) pomieszczenie biurowe do prowadzenia działalności na rzecz seniorów (do dyspozycji Pleszewskiego Uniwersytetu trzeciego Wieku)
f) kuchnia z wyposażeniem.
CWIO dysponuje również ogrodem wraz z altaną ogrodową, którą udostępnia korzystającym.

3. Zasady korzystania z lokali Centrum

1) pomieszczenia Centrum są dostępne dla organizacji:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek od godziny 1000 do godziny 1800
w czwartki od godziny 1200 do godziny 2000
2) Centrum udostępnia pomieszczenia na spotkania dla organizacji w dni określone
w Regulaminie w godzinach wynikających z harmonogramu, po uprzednim ustaleniu terminu z Animatorem Społecznym w CWIO (najpóźniej na 7 dni przed wydarzeniem telefon nr +48 519555974)
3) rejestr osób korzystających ze sprzętu oraz harmonogram spotkań i imprez – prowadzone przez Animatora i Koordynatora – dostępne są w lokalu Centrum, oraz na stronie www.cwio.pleszew.pl
4) w soboty, niedziele i święta Centrum nie prowadzi działalności. W wyjątkowych sytuacjach, Koordynator Centrum może udostępnić pomieszczenia Centrum na prowadzenie szkoleń, spotkań, wernisaży, imprez okolicznościowych itp.;
5) z pomieszczeń Centrum organizacje prowadzące działalność społeczną na rzecz Mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew (nieodpłatną lub odpłatną działalność statutową) – korzystają nieodpłatnie
6) organizacje są zobowiązane do przestrzegania ustalonych w harmonogramie godzin spotkań;
7) organizacja korzystająca z pomieszczeń Centrum zobowiązana jest do przekazania Animatorowi lub Koordynatorowi informacji na temat spotkania. imprezy, przygotowania krótkiej informacji, która zostanie zaprezentowana na FanPagu CWIO orz stronie internetowej www.cwio.pleszew.pl
8) wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu zobowiązane są pokryć organizacje pozarządowe i inne podmioty korzystające z pomieszczeń Centrum, wg umowy użyczenia, zapisów w Regulaminie lub osobnego oświadczenia stanowiącego załącznik do Regulaminu;
9) Fundacja ANIMACJA, zarządzająca CWIO w ramach zadania publicznego może usunąć podmiot lub poszczególne osoby z Centrum w następujących przypadkach:
a) rażącego naruszenia przez podmiot lub poszczególne osoby postanowień niniejszego Regulaminu,
b) określonych w umowie użyczenia,
c) nieprzestrzegania regulaminu Centrum,
d) zawieszenia przez podmiot lub grupę nieformalną działalności na okres dłuższy niż 3 miesiące;
12) organizacje pozarządowe, którym w drodze umowy użyczenia udostępnione będą lokale Centrum, zobowiązane są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się
z treścią niniejszego Regulaminu działania Centrum.

4. Zasady korzystania z wyposażenia Centrum

1) podmiot odbywający w Centrum spotkanie odpowiada za meble i urządzenia udostępnione do eksploatacji przez Koordynatora Centrum;
a) w razie uszkodzenia sprzętu, rekompensatę za uszkodzone mienie ponosi podmiot korzystający w porozumieniu z koordynatorem Centrum.
2) dostęp do Internetu jest nieodpłatny
3) organizacje pozarządowe mogą otrzymać w ramach użyczenia szafkę na dokumenty ( i inne materiały) tylko pod warunkiem dysponowania przez Centrum wolnej szafki.
a) organizacje mogą zostawiać swoje rzeczy tylko w miejscach wyznaczonych przez Koordynatora i tylko za jego zgodą.
4) istnieje również możliwość nieodpłatnego skorzystania z aparatu telefonicznego
5) korzystanie z wyposażenia Centrum w celach prywatnych jest niedozwolone;

IV. Uprawnienia i obowiązki podmiotów działających w Centrum

1. Podmioty korzystające z Centrum uprawnione są do:
a) bezpłatnego korzystania z infrastruktury Centrum na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie;
b) udziału w szkoleniach organizowanych w ramach Centrum;
2. Podmioty działające w ramach Centrum zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. Korzystający z Centrum są zobowiązani w szczególności do:
a) dbania o dobry stan pomieszczeń i wyposażenia Centrum,
b) utrzymywania czystości i porządku w użytkowanych pomieszczeniach;
c) przestrzegania przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych;
d) zgłaszania niezwłocznie do Animatora lub Koordynatora Centrum wszelkich usterek na terenie Centrum.
4 Za wszelkie przypadki zaginięcia, uszkodzenia, zniszczenia mienia Centrum podmiot korzystający ponosi odpowiedzialność materialną. Wartość powstałych strat ustala Koordynator Centrum.
5. Organizacja opuszczająca pomieszczenie Centrum zobowiązana jest do pozostawienia go w należytej czystości i porządku.
6. Koordynator Centrum lub osoba przez niego wyznaczona uprawniona jest do kontroli stanu zdawanego pomieszczenia i sprzętu.

V. Przepisy porządkowe

Na terenie Centrum zabrania się, w szczególności:

1) spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz palenia tytoniu i e-papierosów
2) odstępowania użyczonego pomieszczenia i sprzętu innym osobom lub podmiotom;
3) używania urządzeń wytwarzających nadmierny hałas;
4) umieszczania znaków i napisów w dowolnych miejscach na terenie obiektu;
5) wynoszenia sprzętu i przedmiotów będących własnością CWIO i Fundacji ANIMACJA poza teren obiektu.

VI. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie wszelkich kwestii nie uregulowanych w Regulaminie należy do kompetencji Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutym 2017r.

Pokaż
Showaj